Pred daňami uteká do zahraničia minimálne toľko ľudí, koľko pred diktátormi.

James Newman

 

Ešte nikto nikdy nevyhral spor so zákazníkom.

Karl Heinz Sebastian

 

Tí, ktorí nerobia chyby, robia chybu najväčšiu – nepokúšajú sa o nič nové.

Anthony de Mello

 

Ak chcete postaviť loď, nezačínajte tým, že zvoláte ľudí, aby zohnali drevo, nezadávajte prácu a úlohy, ale vzbuďte u ľudí túžbu po nekonečne šírom mori.

Antoine de Saint-Exupéry

 

Nespokojnosť je prvý krok k úspechu.

Oscar Wilde

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť BENETAX, s.r.o. so sídlom SNP 70/32, 018 51 Nová Dubnica, prevádzka Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 299 316, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č .: 10630/R (ďalej len „BENETAX“) spracováva tieto skupiny osobných údajov:

  • osobné údaje, v súvislosti s ktorými je BENETAX prevádzkovateľom, keďže určuje účel a prostriedky jeho spracovania;
  • osobné údaje, v súvislosti s ktorými je BENETAX sprostredkovateľom, pretože spracúva príslušné údaje v mene svojich klientov, ktorí určujú účel a prostriedky spracovania.

BENETAX spracováva osobné údaje v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení Smernica 95/46 / ES (nariadenie o všeobecnej ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“).

Pokiaľ ide o nariadenie, spoločnosť BENETAX prijala príslušné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov a práv osôb, ktorých osobné údaje sú spracovávané (ďalej len „subjekt údajov“). Aby bola splnená povinnosť stanovená v tomto nariadení, BENETAX je povinná informovať dotknutú osobu o podrobnostiach spracovania osobných údajov.

BENETAX ako prevádzkovateľ

môže zhromaždiť osobné údaje na účely marketingu a náboru, a to nasledovne:

  • marketing

Účel zhromažďovania osobných údajov: posielanie bulletinov o dôležitých a zaujímavých obchodných správach, pozvánkach na akcie a iných materiáloch BENETAX.
Právny základ: čl. 6 a 7 nariadenia (GDPR) týkajúce sa zákonnosti spracovania a súhlasu; Odôvodnenie 42 (GDPR) týkajúce sa dôkazného bremena a požiadaviek na súhlas a odôvodnenie 43 (GDPR) o slobodnom udelení súhlasu
Rozsah osobných údajov: meno, priezvisko, spoločnosť, funkcia, e-mail, telefónne číslo, záujmy oblasti, materiál / typ komunikácie), životopisy a ďalšie podrobnosti, ktoré používateľ obsahuje v dostupnom okne správy
Sprostredkovatelia: Dodávatelia IT služieb a administratívne služby v priestoroch spoločnosti BENETAX iba na účely údržby
Prenos do tretej krajiny: N
Doba uchovávania: na obdobie súhlasu dotknutej osoby alebo na obdobie zmluvného vzťahu (pre klientov / partnerov / dodávateľov)
Prijímatelia: kontaktné osoby klientov BENETAX, záujemcovia o informácie, ktoré naša spoločnosť ponúka (informačné bulletiny, podujatia, informačné alebo propagačné materiály, kariéra a obchodné príležitosti)
Kategórie spracovania: zber, zaznamenávanie, organizácia, štruktúrovanie, skladovanie, adaptácia alebo zmena, vyhľadávanie, alebo kombináciu, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie

  • Žiadatelia o zamestnanie

Účel : vedenie evidencie neúspešných uchádzačov o zamestnanie prevádzkovateľa
Právny základ : súhlas (článok 6 odsek 1 písm. A) nariadenia)
Rozsah osobných údajov : údaje uvedené v životopise a iných sprievodných dokumentoch
Sprostredkovatelia : Dodávatelia IT služieb a administratívne služby v priestoroch spoločnosti BENETAX len na účely údržby
Prevod do tretej krajiny : N
Doba uchovávania : na obdobie 2 rokov
Dotknuté osoby : uchádzači o zamestnanie

 

 

BENETAX ako sprostredkovateľ

spracúva osobné údaje v nižšie uvedených oblastiach poskytovania služieb na základe zmluvy alebo akéhokoľvek iného právneho aktu nasledovne:

  • HR a mzdové služby

Účel zberu osobných údajov: Poskytovanie služieb pri plnení povinností zamestnávateľa v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo s podobnými pracovnoprávnymi vzťahmi
Právny základ: dodržiavanie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (článok 6 ods. (Článok 6 ods. 1 písm. B) nariadenia)
Rozsah osobných údajov: osobné údaje vyžadované podľa osobitných právnych predpisov uvedených v miestnej legislatíve
Príjemcovia:Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňové úrady, doplnková dôchodková poisťovňa, inšpektorát práce, úrady práce, súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútor, poskytovatelia mzdového softvéru, dodávatelia IT služieb, poskytovatelia administratívnych služieb v priestoroch BENETAX iba za účelom údržby IT
Prevod do tretej krajiny: N
Doba archivácie: počas obdobia zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom a potom po dobu 11 rokov
Dotknuté osoby: Zamestnanci prevádzkovateľa, manželia zamestnancov, nezaopatrené deti zamestnancov, rodičia, nezaopatrené deti zamestnancov, blízki príbuzní, bývalí zamestnanci a ich manželia a deti
Kategórie spracovania: zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizácia, štruktúrovanie, uchovávanie, prispôsobovanie alebo zmena, vyhľadávanie, konzultácie, používanie, zverejňovanie prostredníctvom prenosu, šírenie alebo iné sprístupnenie, zosúladenie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie

  • Účtovné služby

Účel zberu osobných údajov: vedenie účtovníctva prevádzkovateľa v súlade s právnymi predpismi SR
Právny základ: dodržiavanie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. C) nariadenia) založené na zákonoch upravujúcich vedenie účtovníctva a dane, napr. zákon o účtovníctve, zákon o DPH, zákon o dani z príjmov a podobne.
Rozsah osobných údajov: osobné údaje vyžadované podľa osobitných právnych predpisov uvedených v miestnej legislatíve
Príjemcovia: Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňové úrady, poskytovatelia účtovníckych softvérov, dodávatelia IT služieb, poskytovatelia administratívnych služieb v priestoroch BENETAX len na účely údržby
Prevod do tretej krajiny: N
Doba archivácie: za obdobie zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom a po dobu 11 rokov
Dotknuté osoby: zamestnanci, štatutárne orgány a akcionári prevádzkovateľa, dodávatelia prevádzkovateľa – fyzické osoby.
Kategórie spracovania: zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizácia, štruktúrovanie, uchovávanie, úprava alebo úprava, vyhľadávanie, konzultácia, používanie , sprístupnenie prenosom, šírením alebo iným sprístupnením, zosúladením alebo kombináciou, obmedzením, vymazaním alebo zničením

  • Daňové služby

Účel zberu osobných údajov: Poskytovanie daňových poradenských služieb podľa právnych predpisov SR
Právny základ: dodržiavanie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. C) nariadenia) založené na legislatíve SR.
Rozsah osobných údajov: osobné údaje vyžadované podľa osobitných právnych predpisov uvedených v miestnej legislatíve SR
Príjemcovia: Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňové úrady; poskytovatelia účtovníckych softvérov, poskytovatelia IT služieb, poskytovatelia administratívnych služieb v priestoroch BENETAX iba na účely údržby
Prevod do tretej krajiny: N
Doba uchovávania:za obdobie zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom a následne po dobu 11 rokov
Dotknuté osoby: zamestnanec, štatutárny orgán, akcionári kontrolóra
Kategórie spracovania: zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizácia, štruktúrovanie, uchovávanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, konzultácia, používanie , sprístupnenie prenosom, šírením alebo iným sprístupnením, zosúladením alebo kombináciou, obmedzením, vymazaním alebo zničením

Office:

BENETAX, s.r.o.
Bratislavská 354/32
018 41 Dubnica nad Váhom

Recepcia:

tel.: +421 42 44 40 460
fax.: +421 42 44 40 461
mob.: +421 948 195 921
e-mail: benetax@benetax.sk,asistent@benetax.sk

Kontaktujte nás

Vyplňte tento formulár, do správy napíšte Vašu požiadavku a my sa Vám hneď ako to bude možné ozveme.

©2019 BENETAX, s.r.o.